Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.


Życie-jest jak puzzle-a-każdy-ka­wałek-to de­cyz­ja-jaką-podejmujemy-często-bar­dzo-trud­no-zna­źć-pa­sują-ele­men­ty-tak-­mo
stokrotka123yciejest jak puzzlekażdyka­wałekto de­cyz­jajakąpodejmujemyczęstobar­dzotrud­nozna­leźćpa­sująceele­men­tytaksa­mojest podjąćdobrądecyzjeŻycie jest jak puzzlekażdy ka­wałekka­wałek to de­cyz­jato de­cyz­ja jakąjaką podejmujemyczęsto bar­dzobar­dzo trud­notrud­no zna­leźćzna­leźć pa­sującepa­sujące ele­men­tytak sa­mosa­mo trud­notrud­no jest podjąćjest podjąć dobrądobrą decyzjejest jak puzzle a każdya każdy ka­wałekkażdy ka­wałek to de­cyz­jaka­wałek to de­cyz­ja jakąto de­cyz­ja jaką podejmujemyczęsto bar­dzo trud­nobar­dzo trud­no zna­leźćtrud­no zna­leźć pa­sującezna­leźć pa­sujące ele­men­tytak sa­mo trud­nosa­mo trud­no jest podjąćtrud­no jest podjąć dobrąjest podjąć dobrą decyzje

Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej.Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/ Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno: Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa.Trud­no jest, pra­cując je­no na dziełach cudzych, do­konać rzeczy bar­dzo doskonałych.Bar­dzo łat­wo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trud­no je naprawić.