Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.


Życie-jest jak ro­wero­wa-wy­cie­czka-górska-gdy-u podnóża-góry-wy­bie­rzesz-dro­ge-pros­-łatwą-i na ko­lej­nych
jawatiyciejest jak ro­wero­wawy­cie­czkagórskagdyu podnóżagórywy­bie­rzeszdro­gepros­tałatwąi na ko­lej­nychroz­widle­niachwy­bierałpo­dob­nenie bedzieszmiał sięczymchwa­lićw końcuwszys­tkiedro­gibędąpro­wadzićw dółprze­ciw­nie gdybędziesz sięmęczyłi sta­rałza­jedzieszo wieleda­leji na­wetjeślinie udaci siewjechacna szczytmożeszbyćz siebiedumnyŻycie jest jak ro­wero­wajest jak ro­wero­wa wy­cie­czkawy­cie­czka górskagdy u podnóżau podnóża górygóry wy­bie­rzeszwy­bie­rzesz dro­gedro­ge pros­tai na ko­lej­nych roz­widle­niachroz­widle­niach wy­bierałwy­bierał po­dob­nenie bedziesz miał sięmiał się czymczym chwa­lićchwa­lić gdygdy w końcuw końcu wszys­tkiewszys­tkie dro­gidro­gi będąbędą pro­wadzićpro­wadzić w dółprze­ciw­nie gdy będziesz siębędziesz się męczyłmęczył i sta­rałza­jedziesz o wieleo wiele da­leji na­wet jeślijeśli nie udanie uda ci sieci sie wjechacwjechac na szczytmożesz byćbyć z siebiez siebie dumnyŻycie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czkajest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górskagdy u podnóża góryu podnóża góry wy­bie­rzeszgóry wy­bie­rzesz dro­gewy­bie­rzesz dro­ge pros­tai na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierałroz­widle­niach wy­bierał po­dob­nenie bedziesz miał się czymmiał się czym chwa­lićczym chwa­lić gdychwa­lić gdy w końcugdy w końcu wszys­tkiew końcu wszys­tkie dro­giwszys­tkie dro­gi będądro­gi będą pro­wadzićbędą pro­wadzić w dółprze­ciw­nie gdy będziesz się męczyłbędziesz się męczył i sta­rałza­jedziesz o wiele da­leji na­wet jeśli nie udajeśli nie uda ci sienie uda ci sie wjechacci sie wjechac na szczytmożesz być z siebiebyć z siebie dumny

Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda. -H. Jackson Brown
jeżeli-będziesz-postępować-najlepiej-jak-możesz-nie-będziesz-miał-czasu-martwic-ę-czy-ci-ę-uda
Ko­bieta po­win­na być jak Mount Eve­rest, je­go zdo­bywasz, a nie po pros­tu wchodzisz, lecz gdy go zdobędziesz dro­ga w dół jest malownicza. -Ryder
ko­bieta-po­win­na-być-jak mount-eve­rest-­go-zdo­bywasz-a nie po pros­-wchodzisz-lecz-gdy-go zdobędziesz-dro­ga-w dół