Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.


Życie-jest jak ro­wero­wa-wy­cie­czka-górska-gdy-u podnóża-góry-wy­bie­rzesz-dro­ge-pros­-łatwą-i na ko­lej­nych
jawatiyciejest jak ro­wero­wawy­cie­czkagórskagdyu podnóżagórywy­bie­rzeszdro­gepros­tałatwąi na ko­lej­nychroz­widle­niachwy­bierałpo­dob­nenie bedzieszmiał sięczymchwa­lićw końcuwszys­tkiedro­gibędąpro­wadzićw dółprze­ciw­nie gdybędziesz sięmęczyłi sta­rałza­jedzieszo wieleda­leji na­wetjeślinie udaci siewjechacna szczytmożeszbyćz siebiedumnyŻycie jest jak ro­wero­wajest jak ro­wero­wa wy­cie­czkawy­cie­czka górskagdy u podnóżau podnóża górygóry wy­bie­rzeszwy­bie­rzesz dro­gedro­ge pros­tai na ko­lej­nych roz­widle­niachroz­widle­niach wy­bierałwy­bierał po­dob­nenie bedziesz miał sięmiał się czymczym chwa­lićchwa­lić gdygdy w końcuw końcu wszys­tkiewszys­tkie dro­gidro­gi będąbędą pro­wadzićpro­wadzić w dółprze­ciw­nie gdy będziesz siębędziesz się męczyłmęczył i sta­rałza­jedziesz o wieleo wiele da­leji na­wet jeślijeśli nie udanie uda ci sieci sie wjechacwjechac na szczytmożesz byćbyć z siebiez siebie dumnyŻycie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czkajest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górskagdy u podnóża góryu podnóża góry wy­bie­rzeszgóry wy­bie­rzesz dro­gewy­bie­rzesz dro­ge pros­tai na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierałroz­widle­niach wy­bierał po­dob­nenie bedziesz miał się czymmiał się czym chwa­lićczym chwa­lić gdychwa­lić gdy w końcugdy w końcu wszys­tkiew końcu wszys­tkie dro­giwszys­tkie dro­gi będądro­gi będą pro­wadzićbędą pro­wadzić w dółprze­ciw­nie gdy będziesz się męczyłbędziesz się męczył i sta­rałza­jedziesz o wiele da­leji na­wet jeśli nie udajeśli nie uda ci sienie uda ci sie wjechacci sie wjechac na szczytmożesz być z siebiebyć z siebie dumny

Hej, głowa do góry! Trze­ba zna­leźć choćby ma­luteńki po­zytyw­ny pun­kt w codzien­nym życiu i trzy­mać się go z całych sił, na­wet gdy­by dookoła było nie wiem jak źle. Wys­tar­czy uśmiech przy­pad­ko­wej oso­by, ulu­biona piosen­ka, cy­tat który Cię roz­ba­wi.. A wszys­tkie in­ne, złe myśli od­ga­niać od siebie jak naj­da­lej. To wszys­tko kwes­tia nastawienia...Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół! Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Gdy pew­ne­go dnia, za wiele lat, będziesz czy­tać ten list od człowieka, który kiedyś był Twoim oj­cem, być może poślesz mu jakąś myśl na po­cie­sze­nie. Już mi się od niej ro­bi ciep­lej na sercu.Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie.Ko­bieta po­win­na być jak Mount Eve­rest, je­go zdo­bywasz, a nie po pros­tu wchodzisz, lecz gdy go zdobędziesz dro­ga w dół jest malownicza.