Życie jest niewiele war­te, ale nic nie jest war­te życia.


Życie-jest niewiele-war­te-ale-nic-nie jest war­te-życia
andre malrauxyciejest niewielewar­tealenicnie jest war­teżyciaŻycie jest niewielejest niewiele war­teale nicnic nie jest war­tenie jest war­te życiaŻycie jest niewiele war­teale nic nie jest war­tenic nie jest war­te życiaale nic nie jest war­te życia

Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest war­te te­go, aby je przeżyć, a two­ja wiara cię w tym umocni.War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy.Jest ta­ki czas, gdy prze­war­tościowa­ne życie odziera to, co war­tościowe z pew­ności siebie. Spokój przes­ta­je za­leżeć od te­go, co zewnętrzne, a jed­nocześnie nie zak­ra­wa o obojętność. Na no­wo za­biegasz o swoich blis­kich i jak nig­dy wcześniej doceniasz. Często tym cza­sem oka­zuje się za późno.