Życie jest stworzo­ne z dziesięciu ty­sięcy ra­dości i dziesięciu ty­sięcy smutków, a każde z nich to ka­mień na drodze pro­wadzącej do wie­czne­go spokoju.


Życie-jest stworzo­ne-z dziesięciu-ty­ęcy-ra­doś-i dziesięciu-ty­ęcy-smutków-a każde-z nich-to ka­mień-na drodze-pro­wadzącej
elizabeth kimyciejest stworzo­nez dziesięciuty­sięcyra­dościi dziesięciusmutkówa każdez nichto ka­mieńna drodzepro­wadzącejdo wie­czne­gospokojuŻycie jest stworzo­nejest stworzo­ne z dziesięciuz dziesięciu ty­sięcyty­sięcy ra­dościra­dości i dziesięciui dziesięciu ty­sięcyty­sięcy smutkówa każde z nichz nich to ka­mieńto ka­mień na drodzena drodze pro­wadzącejpro­wadzącej do wie­czne­godo wie­czne­go spokojuŻycie jest stworzo­ne z dziesięciujest stworzo­ne z dziesięciu ty­sięcyz dziesięciu ty­sięcy ra­dościty­sięcy ra­dości i dziesięciura­dości i dziesięciu ty­sięcyi dziesięciu ty­sięcy smutkówa każde z nich to ka­mieńz nich to ka­mień na drodzeto ka­mień na drodze pro­wadzącejna drodze pro­wadzącej do wie­czne­gopro­wadzącej do wie­czne­go spokoju

Umysłowe pro­cesy wie­rzeń re­ligij­nych są zap­rogra­mowa­nymi pre­dys­po­zyc­ja­mi, których sa­mowys­tar­czal­ne ele­men­ty składo­we zos­tały wbu­dowa­ne w neuro­logiczny apa­rat mózgu przez ewo­lucję ge­netyczną, trwającą w ciągu ty­sięcy pokoleń.Z całą pew­nością sześć ty­sięcy lat te­mu człowiek, który kiero­wał bu­dową pi­rami­dy Cheop­sa, wie­dział więcej od współczes­ne­go dyrektora.Jedno działanie jest cenniejsze od dziesięciu pomysłówIle to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy.Pa­miętam każde wy­po­wie­dziane słowo. Widzę uśmiech, pro­mien­ny blask gwiaz­dy, słońce, duże, ra­dos­ne, z długi­mi, czułymi dłońmi. Grzeję się pod­czas słoty. --- z se­rii Ile głów, ty­le ty­sięcy upodobań.