Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.


Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
charles bukowskiyciejest takdob­rejak dob­rympoz­wa­laszmu byćŻycie jest takjest tak dob­rejak dob­rym poz­wa­laszpoz­wa­lasz mu byćŻycie jest tak dob­rejak dob­rym poz­wa­lasz mu być

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem.Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.