Życie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki... Znajdź ko­goś kto cię szczerze po­kocha i dob­rze przeleci:) 


Życie-jest za krótkie-na kiep­ski-seks-i nie­szczęśli­we-związki-znajdź ko­goś-kto-ę-szczerze-po­kocha-i dob­rze-przeleci 
skarb362yciejest za krótkiena kiep­skiseksi nie­szczęśli­wezwiązkiznajdź ko­gośktocięszczerzepo­kochai dob­rzeprzeleci Życie jest za krótkiejest za krótkie na kiep­skina kiep­ski seksseks i nie­szczęśli­wei nie­szczęśli­we związkizwiązki znajdź ko­gośznajdź ko­goś ktokto cięcię szczerzeszczerze po­kochapo­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­skijest za krótkie na kiep­ski seksna kiep­ski seks i nie­szczęśli­weseks i nie­szczęśli­we związkii nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośzwiązki znajdź ko­goś ktoznajdź ko­goś kto ciękto cię szczerzecię szczerze po­kochaszczerze po­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­ski seksjest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­wena kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związkiseks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośi nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś ktozwiązki znajdź ko­goś kto cięznajdź ko­goś kto cię szczerzekto cię szczerze po­kochacię szczerze po­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­wejest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związkina kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośseks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś ktoi nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś kto cięzwiązki znajdź ko­goś kto cię szczerzeznajdź ko­goś kto cię szczerze po­kochakto cię szczerze po­kocha i dob­rze

Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia...Częścią doj­rze­wania jest uczu­cie, że w twoim otocze­niu nie ma ni­kogo, kto byłby na ty­le do ciebie po­dob­ny, żeby cię zrozumieć.Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha...