Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć.


Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
rainer haakyciejest zmianąjeśli przes­ta­niesz sięzmieniaćprzes­ta­nieszżyćŻycie jest zmianąjeśli przes­ta­niesz się zmieniaćprzes­ta­niesz żyć

Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś Czy jest coś gor­sze­go niżeli śmierć? Życie, jeśli prag­niesz umrzeć.Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...