Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić


Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
henry fordyciejestciągiemdoświadczeńktórychkażdeczyninassilniejszymimimożeczasemtrudnonamtosobieuświadomićŻycie jestjest ciągiemciągiem doświadczeńz którychktórych każdekażde czyniczyni nasnas silniejszymimimo żeże czasemczasem trudnotrudno namsobie uświadomićŻycie jest ciągiemjest ciągiem doświadczeńz których każdektórych każde czynikażde czyni nasczyni nas silniejszymimimo że czasemże czasem trudnoczasem trudno namnam to sobieŻycie jest ciągiem doświadczeńz których każde czyniktórych każde czyni naskażde czyni nas silniejszymimimo że czasem trudnoże czasem trudno namtrudno nam to sobienam to sobie uświadomićz których każde czyni nasktórych każde czyni nas silniejszymimimo że czasem trudno namczasem trudno nam to sobietrudno nam to sobie uświadomić

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić.Cóż czyni mędrzec? Akceptuje, wbrew sobie, ową Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć.