Życie jest jak umiejętne wyrwanie zęba. Cały czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrzeżesz, że już po wszystkim.


Życie-jest-jak-umiejętne-wyrwanie-zęba-cały-czas-myślisz-że-to-najważniejsze-dopiero-przyjdzie-gdy-nagle-spostrzeżesz-że-już-po-wszystkim
otto von bismarckyciejestjakumiejętnewyrwaniezębacałyczasmyśliszżetonajważniejszedopieroprzyjdziegdynaglespostrzeżeszjużpowszystkimŻycie jestjest jakjak umiejętneumiejętne wyrwaniewyrwanie zębacały czasczas myślisznajważniejsze dopierodopiero przyjdziegdy naglenagle spostrzeżeszże jużjuż popo wszystkimŻycie jest jakjest jak umiejętnejak umiejętne wyrwanieumiejętne wyrwanie zębacały czas myśliszże to najważniejszenajważniejsze dopiero przyjdziegdy nagle spostrzeżeszże już pojuż po wszystkimŻycie jest jak umiejętnejest jak umiejętne wyrwaniejak umiejętne wyrwanie zębaże to najważniejsze dopieroże już po wszystkimŻycie jest jak umiejętne wyrwaniejest jak umiejętne wyrwanie zębaże to najważniejsze dopiero przyjdzie

Życie jest jak umiejętne wyr­wa­nie zęba. Cze­kasz na ten naj­ważniej­szy mo­ment, gdy nag­le spos­trze­gasz, że jest już po wszystkim.Jak dobrze zrozumieć wreszcie, że życie nabiera dopiero wtedy sensu i znaczenia, gdy toczy się zgodnie z własnymi potrzebami, rytmem własnego oddechu, a przede wszystkim własnym wyobrażeniem o nim - a nie potrzebami, rytmem wyobrażeniem narzuconym przez otoczenie. Za wszelką cenę być sobą.Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.Bliski jest czas, kiedy zapomnisz o wszystkim; bliski jest czas, gdy wszyscy zapomną o tobie.