Życie jest krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu na uprzyjemnianie go tym, którzy wędrują ciemną drogą razem z nami. Śpieszcie się kochać, nie zwlekajcie z dobrocią.


Życie-jest-krótkie-i-nie-mamy-zbyt-wiele-czasu-na-uprzyjemnianie-go-tym-którzy-wędrują-ciemną-drogą-razem-z-nami-Śpieszcie-ę-kochać-nie
henri frederic amielyciejestkrótkieniemamyzbytwieleczasunauprzyjemnianiegotymktórzywędrująciemnądrogąrazemnamiŚpieszciesiękochaćzwlekajciedobrociąŻycie jestjest krótkiekrótkie ii nienie mamymamy zbytzbyt wielewiele czasuczasu nana uprzyjemnianieuprzyjemnianie gogo tymktórzy wędrująwędrują ciemnąciemną drogądrogą razemrazem zz namiŚpieszcie sięsię kochaćnie zwlekajciezwlekajcie zz dobrociąŻycie jest krótkiejest krótkie ikrótkie i niei nie mamynie mamy zbytmamy zbyt wielezbyt wiele czasuwiele czasu naczasu na uprzyjemnianiena uprzyjemnianie gouprzyjemnianie go tymktórzy wędrują ciemnąwędrują ciemną drogąciemną drogą razemdrogą razem zrazem z namiŚpieszcie się kochaćnie zwlekajcie zzwlekajcie z dobrocią

Życie jest krótkie, za­tem nie po­zos­tało nam wiele cza­su na to, aby roz­ra­dować ser­ca tych, którzy ra­zem z na­mi podążają ciemną doliną.Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać.Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać.Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu.Bo życie jest za krótkie i zbyt ulotne.... nie zdążę się nim nacieszyć.Życie nie jest tak krótkie by nie starczyło czasu na grzeczność.