Życie jest kwarantanną na drodze do raju.


Życie-jest-kwarantanną-na-drodze-do-raju
karol juliusz weberyciejestkwarantannąnadrodzedorajuŻycie jestjest kwarantannąkwarantanną nana drodzedrodze dodo rajuŻycie jest kwarantannąjest kwarantanną nakwarantanną na drodzena drodze dodrodze do rajuŻycie jest kwarantanną najest kwarantanną na drodzekwarantanną na drodze dona drodze do rajuŻycie jest kwarantanną na drodzejest kwarantanną na drodze dokwarantanną na drodze do raju

Życie jest kwa­ran­tanną w drodze do raju.Pat­rzę w ogień i myślę ja­ki w To­bie płonąć może… Pat­rzę na Ciebie i pytam czy pożąda­nie ogar­nie Cię dziś? Czuję to w środku... jest tak jasno choć tak ciemno... spoglądam na us­ta... płoną czerwienią... do­tykam Cię... pier­wszy krok w drodze do ...Nikąd? w drodze do Raju? za­gubiona pora... czas się zatrzymał... ogień płonie... ja płonę ty płoniesz... gorąco tak .... Ciebie w sobie Siebie w Tobie Nas w oz­do­bie płomieni rozkoszy Mam Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.jeśli życie zbyt długo stoi ci na drodze, zruj­nuj je za­kończo­nym etapom...Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze.Życie jest stworzo­ne z dziesięciu ty­sięcy ra­dości i dziesięciu ty­sięcy smutków, a każde z nich to ka­mień na drodze pro­wadzącej do wie­czne­go spokoju.