Życie jest zmaganiem się i walką. Na dnie każdej walki bije źródło pokoju. Walcząc dajemy świadectwo, że przychodzi Królestwo Niebieskie.


Życie-jest-zmaganiem-ę-i-walką-na-dnie-każdej-walki-bije-źródło-pokoju-walcząc-dajemy-świadectwo-że-przychodzi-królestwo-niebieskie
andrzej madejyciejestzmaganiemsięwalkąnadniekażdejwalkibijeźródłopokojuwalczącdajemyświadectwożeprzychodzikrólestwoniebieskieŻycie jestjest zmaganiemzmaganiem sięi walkąna dniednie każdejkażdej walkiwalki bijebije źródłoźródło pokojuwalcząc dajemydajemy świadectwoże przychodziprzychodzi królestwokrólestwo niebieskieŻycie jest zmaganiemjest zmaganiem sięzmaganiem się isię i walkąna dnie każdejdnie każdej walkikażdej walki bijewalki bije źródłobije źródło pokojuwalcząc dajemy świadectwoże przychodzi królestwoprzychodzi królestwo niebieskieŻycie jest zmaganiem sięjest zmaganiem się izmaganiem się i walkąna dnie każdej walkidnie każdej walki bijekażdej walki bije źródłowalki bije źródło pokojuże przychodzi królestwo niebieskieŻycie jest zmaganiem się ijest zmaganiem się i walkąna dnie każdej walki bijednie każdej walki bije źródłokażdej walki bije źródło pokoju

Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cierpienie-jest-istotą-życia-i-wobec-tego-nie-przychodzi-do-nas-z-zewnątrz-lecz-jego-niewysychają-źródło-tkwi-w-każdym
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest ągłą-walką
Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką
Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie. -John Donne
nie-dowiaduj-ę-nigdy-komu-bije-dzwon-on-bije-tobie