Życie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiem, w którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię, a pisze się inną.


Życie-każde­go-człowieka-jest dzien­­kiem-w którym chciałoby ę-na­pisać-jedną-his­to­rię-a pisze ę-inną
james matthew barrieyciekażde­goczłowiekajest dzien­ni­kiemw którym chciałoby sięna­pisaćjednąhis­to­rięa pisze sięinnąŻycie każde­gokażde­go człowiekaczłowieka jest dzien­ni­kiemw którym chciałoby się na­pisaćna­pisać jednąjedną his­to­rięa pisze się innąŻycie każde­go człowiekakażde­go człowieka jest dzien­ni­kiemw którym chciałoby się na­pisać jednąna­pisać jedną his­to­rięŻycie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiemw którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię

Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.**PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze.Jedną rzeczą jest złapać człowieka i umieścić go w tłumie, jak to widziano nieraz, inną jest wyb­rać z tłumu człowieka i raz rzu­ciw­szy okiem, stwier­dzić, To ten.Stracony dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.