Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.


Życie-kobiety-dzieli-ę-na-trzy-okresy-gdy-ona-zdradza-swój-wiek-gdy-go-nie-zdradza-i-gdy-wiek-ją-zdradza
aleksander kumoryciekobietydzielisięnatrzyokresygdyonazdradzaswójwiekgoniewiekzdradzaŻycie kobietykobiety dzielidzieli sięsię nana trzytrzy okresygdy onaona zdradzazdradza swójswój wiekgdy gogo nienie zdradzazdradza ii gdygdy wiekwiek jąją zdradzaŻycie kobiety dzielikobiety dzieli siędzieli się nasię na trzyna trzy okresygdy ona zdradzaona zdradza swójzdradza swój wiekgdy go niego nie zdradzanie zdradza izdradza i gdyi gdy wiekgdy wiek jąwiek ją zdradzaŻycie kobiety dzieli siękobiety dzieli się nadzieli się na trzysię na trzy okresygdy ona zdradza swójona zdradza swój wiekgdy go nie zdradzago nie zdradza inie zdradza i gdyzdradza i gdy wieki gdy wiek jągdy wiek ją zdradzaŻycie kobiety dzieli się nakobiety dzieli się na trzydzieli się na trzy okresygdy ona zdradza swój wiekgdy go nie zdradza igo nie zdradza i gdynie zdradza i gdy wiekzdradza i gdy wiek jąi gdy wiek ją zdradza

Kobieta, która zdradza swój wiek, jest zdolna zdradzić wszystko.Kobieta, gdy czuje się bogata czyjąś miłością, zdradza, aby dać coś innemu.pełza niezauważal­nie gdy ra­zisz blaskiem stając się dot­kli­wy nie koi nic dusz prze­pełnionych nie swoim sma­kiem chleba są w sta­nie wydrapać czer­stwe okruszki wyświe­chta­ne uśmiechy zdradza każde spojrzenie Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza.Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.Jeżeli zdradza cię żona, ciesz się, że zdradziła ciebie, a nie ojczyznę.