Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał.


Życie-ludzkie-na-pozór-to-zwykły-kawał-lecz-on-nie-jest-tak-prosty-jak-by-ę-zdawał
tadeusz Żeleński - boyycieludzkienapozórtozwykłykawałleczonniejesttakprostyjakbysięzdawałŻycie ludzkieludzkie nana pozórzwykły kawałlecz onon nienie jestjest taktak prostyjak byby sięsię zdawałŻycie ludzkie naludzkie na pozórpozór to zwykłylecz on nieon nie jestnie jest takjest tak prostyjak by sięby się zdawałŻycie ludzkie na pozórna pozór to zwykłypozór to zwykły kawałlecz on nie jeston nie jest taknie jest tak prostyjak by się zdawałludzkie na pozór to zwykłyna pozór to zwykły kawałlecz on nie jest takon nie jest tak prosty

Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co?Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie.Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie.Nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. Właśnie najgłupsze prawa natury są najbardziej smakowite.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną.