Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie.


Życie-nasze-to-podróż-po-wzburzonych-wodach-oceanu-pośród-ciemnoś-nocy-wiara-to-latarnia-morska-co-nam-drogę-do-portu-wiecznej-szczęśliwoś
honorat koźmińskiycienaszetopodróżpowzburzonychwodachoceanupośródciemnościnocywiaralatarniamorskaconamdrogędoportuwiecznejszczęśliwościukazujewiernośćobowiązkachczółnoktórenasodmorskichbronibałwanówtjwpływówświatanadziejaufnośćbogukotwicazatonięciaratujemiłośćwiatrżaglenadymaniebawiedzieŻycie naszepodróż popo wzburzonychwzburzonych wodachwodach oceanupośród ciemnościciemności nocylatarnia morskaco namnam drogędrogę dodo portuportu wiecznejwiecznej szczęśliwościszczęśliwości ukazujewierność ww obowiązkachktóre nasnas odod morskichmorskich bronibroni bałwanówod wpływówwpływów świataufność ww boguco nasnas odod zatonięciazatonięcia ratujeco żagleżagle nadymai dodo niebanieba wiedzienasze to podróżpodróż po wzburzonychpo wzburzonych wodachwzburzonych wodach oceanupośród ciemności nocywiara to latarniaco nam drogęnam drogę dodrogę do portudo portu wiecznejportu wiecznej szczęśliwościwiecznej szczęśliwości ukazujewierność w obowiązkachobowiązkach to czółnoktóre nas odnas od morskichod morskich bronimorskich broni bałwanówod wpływów świataufność w bogubogu to kotwicaco nas odnas od zatonięciaod zatonięcia ratujemiłość to wiatrco żagle nadymai do niebado nieba wiedzie

Latarnia morska: Latarnia morska ma wymowne tiki. -Antoni Regulski
latarnia-morska-latarnia-morska-wymowne-tiki
Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle
wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Miłość to latarnia morska o zmiennym świetle. -Romain Rolland
miłość-to-latarnia-morska-o-zmiennym-świetle