Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !! 


Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
badtomekycieoce­niaćmożnatyl­kopat­rzącw przeszłośćależyćtrze­bawyłączniew przyszłość Życie oce­niaćoce­niać możnamożna tyl­kotyl­ko pat­rzącpat­rząc w przeszłośćale żyćżyć trze­batrze­ba pat­rzącpat­rząc wyłączniewyłącznie w przyszłośćŻycie oce­niać możnaoce­niać można tyl­komożna tyl­ko pat­rząctyl­ko pat­rząc w przeszłośćale żyć trze­bażyć trze­ba pat­rząctrze­ba pat­rząc wyłączniepat­rząc wyłącznie w przyszłośćŻycie oce­niać można tyl­kooce­niać można tyl­ko pat­rzącmożna tyl­ko pat­rząc w przeszłośćale żyć trze­ba pat­rzącżyć trze­ba pat­rząc wyłącznietrze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłośćŻycie oce­niać można tyl­ko pat­rzącoce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłośćale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznieżyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość

Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder
pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka
pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa
pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
Pat­rząc na swo­je życie stwier­dzam że Bóg ma bar­dzo duże poczu­cie humoru. -Ryder
pat­rząc-na swo­-życie-stwier­dzam-że bóg- bar­dzo-że-poczu­cie-humoru