Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz ! 


Życie-ot­wieram-oczy-widzę-swo­-dłonie-po­ruszam-palcami-Życie-oddycham-wdech-wydech-wdech-wydech-Życie-jestem-widzę-swo­-odbicie-w-lustrze
uśmiechnięta anielicaycieot­wieramoczywidzęswo­jedłoniepo­ruszampalcamioddychamwdechwydechjestemodbicielustrzeświatza oknemjestpięknysłońcegłaszczemo­jewłosyuśmie­cham siędo ciebiejakdob­rzeże jesteśrzu­camci sięna szyjęzostaŃumręjeśliodej­dziesz Życie ot­wieramot­wieram oczyoczy widzęwidzę swo­jeswo­je dłoniedłonie po­ruszampo­ruszam palcamipalcami ŻycieŻycie oddychamoddycham wdechwdech wydechwydech wdechwdech wydechwydech ŻycieŻycie jestemjestem widzęwidzę swo­jeswo­je odbicieodbicie ww lustrzelustrze ŻycieŻycie światświat za oknemza oknem jestjest pięknypiękny słońcesłońce głaszczegłaszcze mo­jemo­je włosywłosy ŻycieŻycie uśmie­cham sięuśmie­cham się do ciebiedo ciebie jakjak dob­rzeże jesteś ŻycieŻycie rzu­camrzu­cam ci sięci się na szyjęumrę jeślijeśli odej­dzieszŻycie ot­wieram oczyot­wieram oczy widzęoczy widzę swo­jewidzę swo­je dłonieswo­je dłonie po­ruszamdłonie po­ruszam palcamipo­ruszam palcami Życiepalcami Życie oddychamŻycie oddycham wdechoddycham wdech wydechwdech wydech wdechwydech wdech wydechwdech wydech Życiewydech Życie jestemŻycie jestem widzęjestem widzę swo­jewidzę swo­je odbicieswo­je odbicie wodbicie w lustrzew lustrze Życielustrze Życie światŻycie świat za oknemświat za oknem jestza oknem jest pięknyjest piękny słońcepiękny słońce głaszczesłońce głaszcze mo­jegłaszcze mo­je włosymo­je włosy Życiewłosy Życie uśmie­cham sięŻycie uśmie­cham się do ciebieuśmie­cham się do ciebie jakdo ciebie jak dob­rzeże jesteś Życie rzu­camŻycie rzu­cam ci sięrzu­cam ci się na szyjęumrę jeśli odej­dziesz

Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć.Ro­bert po­kazu­je mi swo­je ob­ra­zy, są in­ne. Są ag­re­syw­ne. Py­ta, co na nich widzę, a ja od­po­wiadam: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Wiara i zwątpienie zależą od siebie; warunkują się wzajemnie jak wdech i wydech.