Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz ! 


Życie-ot­wieram-oczy-widzę-swo­-dłonie-po­ruszam-palcami-Życie-oddycham-wdech-wydech-wdech-wydech-Życie-jestem-widzę-swo­-odbicie-w-lustrze
uśmiechnięta anielicaycieot­wieramoczywidzęswo­jedłoniepo­ruszampalcamioddychamwdechwydechjestemodbicielustrzeświatza oknemjestpięknysłońcegłaszczemo­jewłosyuśmie­cham siędo ciebiejakdob­rzeże jesteśrzu­camci sięna szyjęzostaŃumręjeśliodej­dziesz Życie ot­wieramot­wieram oczyoczy widzęwidzę swo­jeswo­je dłoniedłonie po­ruszampo­ruszam palcamipalcami ŻycieŻycie oddychamoddycham wdechwdech wydechwydech wdechwdech wydechwydech ŻycieŻycie jestemjestem widzęwidzę swo­jeswo­je odbicieodbicie ww lustrzelustrze ŻycieŻycie światświat za oknemza oknem jestjest pięknypiękny słońcesłońce głaszczegłaszcze mo­jemo­je włosywłosy ŻycieŻycie uśmie­cham sięuśmie­cham się do ciebiedo ciebie jakjak dob­rzeże jesteś ŻycieŻycie rzu­camrzu­cam ci sięci się na szyjęumrę jeślijeśli odej­dzieszŻycie ot­wieram oczyot­wieram oczy widzęoczy widzę swo­jewidzę swo­je dłonieswo­je dłonie po­ruszamdłonie po­ruszam palcamipo­ruszam palcami Życiepalcami Życie oddychamŻycie oddycham wdechoddycham wdech wydechwdech wydech wdechwydech wdech wydechwdech wydech Życiewydech Życie jestemŻycie jestem widzęjestem widzę swo­jewidzę swo­je odbicieswo­je odbicie wodbicie w lustrzew lustrze Życielustrze Życie światŻycie świat za oknemświat za oknem jestza oknem jest pięknyjest piękny słońcepiękny słońce głaszczesłońce głaszcze mo­jegłaszcze mo­je włosymo­je włosy Życiewłosy Życie uśmie­cham sięŻycie uśmie­cham się do ciebieuśmie­cham się do ciebie jakdo ciebie jak dob­rzeże jesteś Życie rzu­camŻycie rzu­cam ci sięrzu­cam ci się na szyjęumrę jeśli odej­dziesz

Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć. -Bohumił Hrabal
dob­rze-jest mie­szkać-w lęku-i pop­rzez-strach-słyszeć-swo­-zęby-dob­rze-jest dop­ro­wadzić-swo­-życie-do zagłady-i ra­no
Wiara i zwątpienie zależą od siebie; warunkują się wzajemnie jak wdech i wydech. -Herman Hesse
wiara-i-zwątpienie-zależą-od-siebie-warunkują-ę-wzajemnie-jak-wdech-i-wydech