Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć, jak oszczędność, przywłaszczanie i chciwość.


Życie-poświęcone-wielkiej-miłoś-właściwie-nie-nic-wspólnego-z-posiadaniem-i-pragnieniem-posiadania-które-należą-raczej-do-dziedziny-takich
robert musilyciepoświęconewielkiejmiłościwłaściwienienicwspólnegoposiadaniempragnieniemposiadaniaktórenależąraczejdodziedzinytakichpojęćjakoszczędnośćprzywłaszczaniechciwośćŻycie poświęconepoświęcone wielkiejwielkiej miłościmiłości właściwiewłaściwie nienie mama nicnic wspólnegowspólnego zz posiadaniemposiadaniem ii pragnieniempragnieniem posiadaniaktóre należąnależą raczejraczej dodo dziedzinydziedziny takichtakich pojęćjak oszczędnośćprzywłaszczanie ii chciwośćŻycie poświęcone wielkiejpoświęcone wielkiej miłościwielkiej miłości właściwiemiłości właściwie niewłaściwie nie manie ma nicma nic wspólnegonic wspólnego zwspólnego z posiadaniemz posiadaniem iposiadaniem i pragnieniemi pragnieniem posiadaniaktóre należą raczejnależą raczej doraczej do dziedzinydo dziedziny takichdziedziny takich pojęćprzywłaszczanie i chciwość

I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.W każdym dziele ludzie doszukują się pomysłów, które zwykle nie mają nic wspólnego z intencjami twórcy.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić.Nasze szczęście nie zależy od posiadania rzeczy, lecz od posiadania radości