Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi.


Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
nora robertsycierzad­koda­jenammożli­wośćwy­borumiędzyprawdąa fałszembezwszys­tkichod­cienisza­rościnimiŻycie rzad­korzad­ko da­jeda­je namnam możli­wośćmożli­wość wy­boruwy­boru międzymiędzy prawdąprawdą a fałszembez wszys­tkichwszys­tkich od­cieniod­cieni sza­rościsza­rości międzymiędzy nimiŻycie rzad­ko da­jerzad­ko da­je namda­je nam możli­wośćnam możli­wość wy­borumożli­wość wy­boru międzywy­boru między prawdąmiędzy prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieniwszys­tkich od­cieni sza­rościod­cieni sza­rości międzysza­rości między nimiŻycie rzad­ko da­je namrzad­ko da­je nam możli­wośćda­je nam możli­wość wy­borunam możli­wość wy­boru międzymożli­wość wy­boru między prawdąwy­boru między prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieni sza­rościwszys­tkich od­cieni sza­rości międzyod­cieni sza­rości między nimiŻycie rzad­ko da­je nam możli­wośćrzad­ko da­je nam możli­wość wy­boruda­je nam możli­wość wy­boru międzynam możli­wość wy­boru między prawdąmożli­wość wy­boru między prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieni sza­rości międzywszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi

wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie. -Alojzy Żółkowski
zarówno-prawdą-jak i fałszem-można-przejść-cały-świat-ale-prawdą-można-wróć-a fałszem-nie
Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk
pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
Przychodzimy z głębi mroków, dochodzimy do głębokich mroków, między nimi jasna przestrzeń - życie. -Nikos Kazantzakis
przychodzimy-z-głębi-mroków-dochodzimy-do-głębokich-mroków-między-nimi-jasna-przestrzeń-życie
jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność