Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi.


Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
nora robertsycierzad­koda­jenammożli­wośćwy­borumiędzyprawdąa fałszembezwszys­tkichod­cienisza­rościnimiŻycie rzad­korzad­ko da­jeda­je namnam możli­wośćmożli­wość wy­boruwy­boru międzymiędzy prawdąprawdą a fałszembez wszys­tkichwszys­tkich od­cieniod­cieni sza­rościsza­rości międzymiędzy nimiŻycie rzad­ko da­jerzad­ko da­je namda­je nam możli­wośćnam możli­wość wy­borumożli­wość wy­boru międzywy­boru między prawdąmiędzy prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieniwszys­tkich od­cieni sza­rościod­cieni sza­rości międzysza­rości między nimiŻycie rzad­ko da­je namrzad­ko da­je nam możli­wośćda­je nam możli­wość wy­borunam możli­wość wy­boru międzymożli­wość wy­boru między prawdąwy­boru między prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieni sza­rościwszys­tkich od­cieni sza­rości międzyod­cieni sza­rości między nimiŻycie rzad­ko da­je nam możli­wośćrzad­ko da­je nam możli­wość wy­boruda­je nam możli­wość wy­boru międzynam możli­wość wy­boru między prawdąmożli­wość wy­boru między prawdą a fałszembez wszys­tkich od­cieni sza­rości międzywszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi

Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica.Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.Przychodzimy z głębi mroków, dochodzimy do głębokich mroków, między nimi jasna przestrzeń - życie.