Życie rzad­ko jest spra­wied­li­we. Bóg nie roz­dziela nie­szczęść równo.


Życie-rzad­ko-jest spra­wied­li­we-bóg nie roz­dziela-nie­szczęść-równo
harlan cobenycierzad­kojest spra­wied­li­webóg nie roz­dzielanie­szczęśćrównoŻycie rzad­korzad­ko jest spra­wied­li­webóg nie roz­dziela nie­szczęśćnie­szczęść równoŻycie rzad­ko jest spra­wied­li­webóg nie roz­dziela nie­szczęść równo

Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo.Choć życie nig­dy nie jest spra­wied­li­we, to jed­nak by­wa interesujące.Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego.Życie nie jest pros­te, choć mogłoby być. Nie jest spra­wied­li­we. Nie jest piękne, choć chciałoby, żebyśmy je ze ta­kie uważali. Życie to suka.Spra­wied­liwą de­cyzję i Bóg popiera.Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają.