Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.


Życie-samo-w-sobie-nie-jest-ani-dobre-ani-złe-jest-miejscem-na-dobro-i-na-zło-wedle-tego-czym-zapełnicie-a-śli-żyliście-jeden-dzień
michel de montaigneyciesamosobieniejestanidobrezłemiejscemnadobrozłowedletegoczymzapełniciejeśliżyliściejedendzieńwszystkościepoznalidzieńpodobnydowszystkichŻycie samosamo ww sobiesobie nienie jestjest aniani dobredobre aniani złejest miejscemmiejscem nana dobrodobro ii nana złowedle tegoczym jeje zapełniciejeśli żyliścieżyliście jedenjeden dzieńwszystkoście poznalijeden dzieńdzień podobnypodobny jestjest dodo wszystkichŻycie samo wsamo w sobiew sobie niesobie nie jestnie jest anijest ani dobreani dobre anidobre ani złejest miejscem namiejscem na dobrona dobro idobro i nai na złoczym je zapełniciea jeśli żyliściejeśli żyliście jedenżyliście jeden dzieńjeden dzień podobnydzień podobny jestpodobny jest dojest do wszystkich

Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Zwycięzcą jest się tylko jeden dzień. -Ajschylos
zwycięzcą-jest-ę-tylko-jeden-dzień
Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp