Życie schwytane w potrzask kompleksu ma jednak jeszcze inną drogę do wolności: sublimację, sztukę, ambicję, karierę.


Życie-schwytane-w-potrzask-kompleksu-jednak-jeszcze-inną-drogę-do-wolnoś-sublimację-sztukę-ambicję-karierę
bruno schulzycieschwytanepotrzaskkompleksujednakjeszczeinnądrogędowolnościsublimacjęsztukęambicjękarieręŻycie schwytaneschwytane ww potrzaskpotrzask kompleksukompleksu mama jednakjednak jeszczejeszcze innąinną drogędrogę dodo wolnościŻycie schwytane wschwytane w potrzaskw potrzask kompleksupotrzask kompleksu makompleksu ma jednakma jednak jeszczejednak jeszcze innąjeszcze inną drogęinną drogę dodrogę do wolnościŻycie schwytane w potrzaskschwytane w potrzask kompleksuw potrzask kompleksu mapotrzask kompleksu ma jednakkompleksu ma jednak jeszczema jednak jeszcze innąjednak jeszcze inną drogęjeszcze inną drogę doinną drogę do wolnościŻycie schwytane w potrzask kompleksuschwytane w potrzask kompleksu maw potrzask kompleksu ma jednakpotrzask kompleksu ma jednak jeszczekompleksu ma jednak jeszcze innąma jednak jeszcze inną drogęjednak jeszcze inną drogę dojeszcze inną drogę do wolności

Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę.Życie to cza­sem podróż po­ciągiem w niez­na­ne. Wsiadasz, trzy­masz w ręku bi­let, który pot­wier­dza tę drogę. Jedziesz cały czas pros­to, nie wiedząc gdzie. Spo­tykasz ludzi, którzy praw­do­podob­nie ci się nie po­dobają, ale mi­mo wszys­tko nie od­dałbyś tej podróży za żadną inną.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie