Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie.


Życie-swój-ustalony-biologiczny-rytm-od-czasu-do-czasu-burze-przerywają-jego-bieg-ale-wiosna-lato-jesień-zima-następują-po-sobie-jak-urodzenie
zofia kucównaycieswójustalonybiologicznyrytmodczasudoburzeprzerywająjegobiegalewiosnalatojesieńzimanastępująposobiejakurodzenieżycieśmierćtyleżeprzyrodazmartwychwstajemynieŻycie mama swójswój ustalonyustalony biologicznybiologiczny rytmod czasuczasu dodo czasuczasu burzeburze przerywająprzerywają jegojego biegale wiosnazima następująnastępują popo sobiesobie jakjak urodzenieże przyrodaprzyroda zmartwychwstajezmartwychwstajemymy nieŻycie ma swójma swój ustalonyswój ustalony biologicznyustalony biologiczny rytmod czasu doczasu do czasudo czasu burzeczasu burze przerywająburze przerywają jegoprzerywają jego biegzima następują ponastępują po sobiepo sobie jaksobie jak urodzenieże przyroda zmartwychwstajeprzyroda zmartwychwstajemy nie

Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. -Pierre Emmanuel
jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna
Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć. -Josh Billings
istnieje-na-tym-świecie-wielu-ludzi-którzy-spędzają-tyle-czasu-dbając-o-zdrowie-że-nie-mają-czasu-by-ę-nim-cieszyć
Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne. -Herbert George Wells
Świat-potrzebuje-przewodników-bieg-wypadków-tego-świata-wykazuje-od-czasu-do-czasu-pożałowania-godną-niedbałość-względem-tego-co-jest
Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie się składa. -Benjamin Franklin
jeżeli-kochasz-życie-to-nie-marnuj-czasu-bo-to-jest-to-z-czego-życie-ę-składa
Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe
sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
Klepsydry uprzytamniają nie tylko szybki bieg czasu, ale i proch, w który się obrócimy. -Georg Christoph Lichtenberg
klepsydry-uprzytamniają-nie-tylko-szybki-bieg-czasu-ale-i-proch-w-który-ę-obrócimy