Życie-to gra-stra­tegiczna-by-w niej-przeżyć-i wyg­rać-trze­ba-myść-~pa­weł-rychlica 
rychcikycieto grastra­tegicznabyw niejprzeżyći wyg­raćtrze­bamyśleć~pa­wełrychlica Życie to graw niej przeżyćprzeżyć i wyg­raći wyg­rać trze­ba~pa­weł rychlica w niej przeżyć i wyg­raćprzeżyć i wyg­rać trze­baw niej przeżyć i wyg­rać trze­ba

złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
nie-na tym-życie-po­lega-by ę-mśćtrze­ba-wy­baczać~pa­weł-rychlica 
Żaden-rodzic-nie po­winien-przeżyć-swo­jego-dziec­ka-~pa­weł-rychlica 
naj­ważniej­sze-w życiu-jest pla­nowa­nie-i stra­tegia-~pa­weł-rychlica