Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych.


Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych
czesław banachycieto nieus­tannaszkołalek­cjiudziela­nychi przyjmowanychŻycie to nieus­tannato nieus­tanna szkołaszkoła lek­cjilek­cji udziela­nychudziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkołato nieus­tanna szkoła lek­cjiszkoła lek­cji udziela­nychlek­cji udziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkoła lek­cjito nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nychszkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanychŻycie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nychto nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych

Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych.Życie to coś więcej niż nieus­tanna wojna.Wspom­nienia to chwi­le do których z przy­jem­nością się wra­ca, a naj­le­piej z oso­bami, które dzieliły z na­mi te ra­dos­ne, bez­tros­kie cza­sy dzieciństwa oraz czasów szkol­nych. Następnie wczes­nej do­rosłości, która wbrew po­zorom nie jest usiana nieus­tanną radością.Ład­ne dziew­czy­ny są jak wy­bory pre­zyden­ckie. Nieus­tanna wal­ka między re­pub­li­kańską głową, a de­mok­ra­tyczną dupą.W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem.God­ność ar­tysty tkwi w obo­wiązku ciągłego roz­budza­nia w ludziach umiejętności zachwy­tu. Pod­czas długiego czu­wania mu­si on często zmieniać spo­soby sty­mulac­ji; ale także zwal­czać u sa­mego siebie nieus­tanną chęć snu.