Życie to pląta­nina myśli, w której po­zor­nie zat­rzy­muje się czas, nap­rawdę zmieniając bieg na szybszy...


Życie-to plą­nina-myśli-w której po­zor­nie-zat­rzy­muje ę-czas-nap­rawdę-zmieniając-bieg-na szybszy
devinycieto pląta­ninamyśliw której po­zor­niezat­rzy­muje sięczasnap­rawdęzmieniającbiegna szybszyŻycie to pląta­ninato pląta­nina myśliw której po­zor­nie zat­rzy­muje sięzat­rzy­muje się czasnap­rawdę zmieniajączmieniając biegbieg na szybszyŻycie to pląta­nina myśliw której po­zor­nie zat­rzy­muje się czasnap­rawdę zmieniając biegzmieniając bieg na szybszynap­rawdę zmieniając bieg na szybszy

Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć Bi­buła zat­rzy­muje echo pisma.Obudziła się o 7: 21. Wykąpała, po­malo­wała, wyszła do pra­cy. O 8:43 była w drodze na przys­ta­nek. Kil­ka se­kund później uderzył w nią rozpędzo­ny sa­mochód-zginęła. Myśli­cie, że miała czas się z kimś pożeg­nać, wy­baczyć ko­muś wyrządzoną krzywdę, po­wie­dzieć ko­muś, ze kocha...?? ...zat­rzy­maj­my się cza­sem, za­nim życie sa­mo nas nie zatrzyma.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.