Życie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­wa, ale war­to po­sie­dzieć przy sto­le i grać dla sa­mej przy­jem­ności grania.


Życie-to us­­wiona-gra-i ka­syno-zaw­sze-wyg­ry­wa-ale-war­to-po­sie­dzieć-przy-sto­-i grać-dla-­mej-przy­jem­noś-grania
janet fitchycieto us­ta­wionagrai ka­synozaw­szewyg­ry­waalewar­topo­sie­dziećprzysto­lei graćdlasa­mejprzy­jem­nościgraniaŻycie to us­ta­wionato us­ta­wiona gragra i ka­synoi ka­syno zaw­szezaw­sze wyg­ry­waale war­towar­to po­sie­dziećpo­sie­dzieć przyprzy sto­lesto­le i graći grać dladla sa­mejsa­mej przy­jem­nościprzy­jem­ności graniaŻycie to us­ta­wiona grato us­ta­wiona gra i ka­synogra i ka­syno zaw­szei ka­syno zaw­sze wyg­ry­waale war­to po­sie­dziećwar­to po­sie­dzieć przypo­sie­dzieć przy sto­leprzy sto­le i graćsto­le i grać dlai grać dla sa­mejdla sa­mej przy­jem­nościsa­mej przy­jem­ności graniaŻycie to us­ta­wiona gra i ka­synoto us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­szegra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­waale war­to po­sie­dzieć przywar­to po­sie­dzieć przy sto­lepo­sie­dzieć przy sto­le i graćprzy sto­le i grać dlasto­le i grać dla sa­meji grać dla sa­mej przy­jem­nościdla sa­mej przy­jem­ności graniaŻycie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­szeto us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­waale war­to po­sie­dzieć przy sto­lewar­to po­sie­dzieć przy sto­le i graćpo­sie­dzieć przy sto­le i grać dlaprzy sto­le i grać dla sa­mejsto­le i grać dla sa­mej przy­jem­nościi grać dla sa­mej przy­jem­ności grania

Życie cuchnie. Jest jak us­ta­wiona gra, w której zaw­sze wyg­ry­wa ka­syno. War­to o tym pamiętać.Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.war­gi aż do krwi zag­ry­zać będę gdy ciało wygnę pod tobą w  roz­koszy łuk a w pier­si nabiorę pełen pożądania jęk z na plecach twych nakreślę drogę przy­jem­ności mej Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga....Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń.Życie, uświado­mił so­bie, bar­dzo przy­pomi­na piosenkę. Na początku jest ta­jem­ni­ca, na końcu - pot­wier­dze­nie, ale to w środ­ku kryją się wszys­tkie emoc­je, dla których cała spra­wa sta­je się war­ta zachodu.