Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się...


Życie-to wszechświat-gier-tu­taj można-tyl­ko-grać-al­bo-nic-nie ro­bić-nies­te­ty nie  trze­ciej-opcji-wy­bieraj-mądrze
karaczan19ycieto wszechświatgiertu­taj możnatyl­kograćal­bonicnie ro­bićnies­te­ty nie ma trze­ciejopcjiwy­bierajmądrzemo­noto­niaśmiejesięŻycie to wszechświatto wszechświat giertu­taj można tyl­kotyl­ko graćgrać al­boal­bo nicnic nie ro­bićnie ro­bić nies­te­ty nie ma trze­ciejnies­te­ty nie ma trze­ciej opcjiwy­bieraj mądrzemądrzemo­noto­niamo­noto­nia śmiejeśmieje sięŻycie to wszechświat giertu­taj można tyl­ko graćtyl­ko grać al­bograć al­bo nical­bo nic nie ro­bićnic nie ro­bić nies­te­ty nie ma trze­ciejnie ro­bić nies­te­ty nie ma trze­ciej opcjiwy­bieraj mądrzemo­noto­nia śmiejemo­noto­nia śmieje się

O nic nie py­taj... Kiedy od­biorę so­bie życie to o nic nie py­taj, tyl­ko zrozum...Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.