Życie - to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy.


Życie-to-jeszcze-raz-móc-odetchnąć-reszta-nic-nie-znaczy
katherine mansfieldycietojeszczerazmócodetchnąćresztanicnieznaczyŻyciejeszcze razraz mócmóc odetchnąćreszta nicnic nienie znaczyjeszcze raz mócraz móc odetchnąćreszta nic nienic nie znaczyjeszcze raz móc odetchnąćreszta nic nie znaczy

Usłyszałam kiedyś że: Jeśli jeszcze coś czuję to znaczy że; Jeszcze żyję. Ale czy życie z og­romnym bólem ma sens?  -KICIA1
usłyszałam-kiedyś-że-jeśli-jeszcze-coś-czuję-to znaczy-że-jeszcze-żyję-ale-czy-życie-z og­romnym-bólem- sens 
Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia. -Marek Aureliusz
możesz-zacząć-życie-no­we-jeszcze raz-przyj­rzyj ę-spra­wom-tak-jak zwykłeś-to czy­ć-na tym-bo­wiem-po­lega-od­rodze­nie