Życie toczy się pros­ty­mi re­gułami, za­sada­mi, kom­pli­kac­je zaczy­nają się, gdy próbu­je się je obejść.


Życie-toczy ę-pros­ty­mi-re­gułami-za­sada­mi-kom­pli­kac­-zaczy­nają-ę-gdy-próbu­ ę- obejść
szpiekycietoczy siępros­ty­mire­gułamiza­sada­mikom­pli­kac­jezaczy­nająsięgdypróbu­je sięje obejśćŻycie toczy siętoczy się pros­ty­mipros­ty­mi re­gułamikom­pli­kac­je zaczy­najązaczy­nają sięgdy próbu­je siępróbu­je się je obejśćŻycie toczy się pros­ty­mitoczy się pros­ty­mi re­gułamikom­pli­kac­je zaczy­nają sięgdy próbu­je się je obejśćŻycie toczy się pros­ty­mi re­gułami

Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty.Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać.Wbrew po­zorom łat­wo ko­goś stracić. Scho­dy zaczy­nają się wte­dy, gdy trze­ba przyjąć tę stratę.Życie jest za­baw­ne, praw­da? Kiedy już myślisz, że wszys­tko so­bie poukładałeś, kiedy zaczy­nasz snuć pla­ny i cie­szyć się tym, że na­reszcie wiesz, w którym kierun­ku zmie­rzasz, ścieżki stają się kręte, dro­gow­ska­zy zni­kają, wiatr zaczy­na wiać we wszys­tkie stro­ny świata, północ sta­je się połud­niem, wschód zacho­dem i kom­plet­nie się gu­bisz. Tak łat­wo jest się zgubić.“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” Człowiek po­siada pew­ne przew­rotne cechy cha­rak­te­ru, które kom­pli­kują naj­pros­tsze rzeczy.