Życie trze­ba czymś wy­pełnić, choćby to był w oce­nie in­nych non­sens i absurd.


Życie-trze­ba-czymś-wy­pełć-choćby-to był-w oce­nie-in­nych-non­sens-i absurd
maria szyszkowskaycietrze­baczymśwy­pełnićchoćbyto byłw oce­niein­nychnon­sensi absurdŻycie trze­batrze­ba czymśczymś wy­pełnićchoćby to byłto był w oce­niew oce­nie in­nychin­nych non­sensnon­sens i absurdŻycie trze­ba czymśtrze­ba czymś wy­pełnićchoćby to był w oce­nieto był w oce­nie in­nychw oce­nie in­nych non­sensin­nych non­sens i absurdŻycie trze­ba czymś wy­pełnićchoćby to był w oce­nie in­nychto był w oce­nie in­nych non­sensw oce­nie in­nych non­sens i absurdchoćby to był w oce­nie in­nych non­sensto był w oce­nie in­nych non­sens i absurd

Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.Mądry człowiek dos­trze­ga i uz­na­je prawdę, choćby była czymś naj­mniej ocze­kiwa­nym. Praw­da to naj­wspa­nial­szy klejnot.Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !! Cza­sem trze­ba przys­to­pować trochę z miłością, by nie po­pełnić głupstwa.Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim.