Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.


Życie-umy­ka-zbyt-szyb­ko-a po­tem-zni­ka-we mgle-Życie to dar-więc-da­ruj-so­bie-ągłe-narze­kanie-Życie to skarb-więc-zas­karb
elizabettaycieumy­kazbytszyb­koa po­temzni­kawe mgleycie to darwięcda­rujso­bieciągłenarze­kanieycie to skarbzas­karbsym­pa­tięwśródludzina two­jejdrodzeycie to senssamw so­bienie plećbezsen­suże ciągleszu­kaszw nimsensuŻycie umy­kaumy­ka zbytzbyt szyb­koa po­tem zni­kazni­ka we mglewięc da­rujda­ruj so­bieso­bie ciągłeciągłe narze­kaniewięc zas­karbzas­karb so­bieso­bie sym­pa­tięsym­pa­tię wśródwśród ludziludzi na two­jejna two­jej drodzeŻycie to sens samsam w so­biewięc nie plećnie pleć bezbez sen­suże ciągle szu­kaszszu­kasz w nimw nim sensuŻycie umy­ka zbytumy­ka zbyt szyb­koa po­tem zni­ka we mglewięc da­ruj so­bieda­ruj so­bie ciągłeso­bie ciągłe narze­kaniewięc zas­karb so­biezas­karb so­bie sym­pa­tięso­bie sym­pa­tię wśródsym­pa­tię wśród ludziwśród ludzi na two­jejludzi na two­jej drodzeŻycie to sens sam w so­biewięc nie pleć beznie pleć bez sen­suże ciągle szu­kasz w nimszu­kasz w nim sensu

Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć .... -loquentia
mo­ja-miłość-jest praw­dzi­wa-więc-poz­wo­liła-bym-abyś-był-szczęśli­wy-z inną-ale-jes­tem-też-ko­bietą-więc-nie dałabym-wam
Życie jej matki, życie jej ojczyma i jej własne życie było pozaczynane ze zbyt wielu stron na raz. -Bohdan Czeszko
Życie-jej-matki-życie-jej-ojczyma-i-jej-własne-życie-było-pozaczynane-ze-zbyt-wielu-stron-na-raz