Życie w tu­nelu nie ma wyjścia, na­wet jeśli po­toczy się w kierun­ku światła.


Życie-w ­nelu-nie  wyjścia-na­wet-śli-po­toczy ę-w kierun­ku-światła
amelyciew tu­nelunie ma wyjściana­wetjeślipo­toczy sięw kierun­kuświatłaŻycie w tu­neluw tu­nelu nie ma wyjściana­wet jeślijeśli po­toczy siępo­toczy się w kierun­kuw kierun­ku światłaŻycie w tu­nelu nie ma wyjściana­wet jeśli po­toczy sięjeśli po­toczy się w kierun­kupo­toczy się w kierun­ku światłana­wet jeśli po­toczy się w kierun­kujeśli po­toczy się w kierun­ku światłana­wet jeśli po­toczy się w kierun­ku światła

Na­wet jeśli niebo zmęczyło się błęki­tem, nie trać nig­dy światła nadziei.Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Jeśli w tu­nelu dos­trzeżemy światło, pew­no jest to la­tar­nia nad­jeżdżające­go pociągu.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.