Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych.


Życie-zaświatowe-jest-dla-duszy-zrealizowaniem-wszystkich-wyższych-idei-i-pragnień-w-życiu-cielesnym-nie-urzeczywistnionych-jest-kwintesencją
maria grossek - koryckayciezaświatowejestdladuszyzrealizowaniemwszystkichwyższychideipragnieńżyciucielesnymnieurzeczywistnionychkwintesencjąnaszychaspiracjipsychicznychatmosferąpragnieńtychutworzonączystąjasnąsferąbytuktórąsięnaszajaźńnajwyższapomękachcielesnegobytowaniaupajakrzepitenedenmomentemzbieraniaowocówziarnpsychicznegoposiewucielesnejegzystencjinaszejchwiląupojeńzłożonąmarzeńsnówzłotychszczęściubrutalnążyciarozwianychŻycie zaświatowezaświatowe jestjest dladla duszyduszy zrealizowaniemzrealizowaniem wszystkichwszystkich wyższychwyższych ideiidei ii pragnieńw życiużyciu cielesnymcielesnym nienie urzeczywistnionychjest kwintesencjąkwintesencją naszychnaszych aspiracjiaspiracji psychicznychatmosferą zz pragnieńpragnień tychtych utworzonąjasną sferąsferą bytuktórą sięsię naszanasza jaźńjaźń najwyższanajwyższa popo mękachmękach cielesnegocielesnego bytowaniabytowania upajaupaja ii krzepiten edeneden duszyduszy jestjest momentemmomentem zbieraniazbierania owocówowoców zz ziarnziarn psychicznegopsychicznego posiewuposiewu cielesnejcielesnej egzystencjiegzystencji naszejnaszej jestjest chwiląchwilą upojeńzłożoną zz marzeńmarzeń ii snówsnów złotychzłotych oo szczęściuszczęściu brutalnąbrutalną sferąsferą życiażycia rozwianychŻycie zaświatowe jestzaświatowe jest dlajest dla duszydla duszy zrealizowaniemduszy zrealizowaniem wszystkichzrealizowaniem wszystkich wyższychwszystkich wyższych ideiwyższych idei iidei i pragnieńw życiu cielesnymżyciu cielesnym niecielesnym nie urzeczywistnionychjest kwintesencją naszychkwintesencją naszych aspiracjinaszych aspiracji psychicznychatmosferą z pragnieńz pragnień tychpragnień tych utworzonączystą a jasnąa jasną sferąjasną sferą bytuktórą się naszasię nasza jaźńnasza jaźń najwyższajaźń najwyższa ponajwyższa po mękachpo mękach cielesnegomękach cielesnego bytowaniacielesnego bytowania upajabytowania upaja iupaja i krzepiten eden duszyeden duszy jestduszy jest momentemjest momentem zbieraniamomentem zbierania owocówzbierania owoców zowoców z ziarnz ziarn psychicznegoziarn psychicznego posiewupsychicznego posiewu cielesnejposiewu cielesnej egzystencjicielesnej egzystencji naszejegzystencji naszej jestnaszej jest chwiląjest chwilą upojeńzłożoną z marzeńz marzeń imarzeń i snówi snów złotychsnów złotych ozłotych o szczęściuo szczęściu brutalnąszczęściu brutalną sferąbrutalną sferą życiasferą życia rozwianych

. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.Liturgia jest sprawą świadczenia gestami o naszej prawdzie. Poza tym jest też sferą poezji otaczającej to, co Boskie.Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie; miłości! Życie jest żądzą, a tyś z żądz największa; prócz samej żądzy życia; duszą duszy i sercem serca życia tyś jest, miłości!Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Kapryśność dzieci wypływa z nieuświadomionych pragnień; kapryśność kobiet jest skutkiem pragnień uświadomionych.Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień.