Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew.


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
francois rabelaisyciezależyodkrwikrewjestsiedzibąduszytoteżjedynymzadaniemtegoświatawytwarzaćnieustanniekrewŻycie zależyzależy odod krwikrew jestjest siedzibąsiedzibą duszytoteż jedynymjedynym zadaniemzadaniem tegotego świataświata jestjest wytwarzaćwytwarzać nieustannienieustannie krewŻycie zależy odzależy od krwikrew jest siedzibąjest siedzibą duszytoteż jedynym zadaniemjedynym zadaniem tegozadaniem tego światatego świata jestświata jest wytwarzaćjest wytwarzać nieustanniewytwarzać nieustannie krewŻycie zależy od krwikrew jest siedzibą duszytoteż jedynym zadaniem tegojedynym zadaniem tego światazadaniem tego świata jesttego świata jest wytwarzaćświata jest wytwarzać nieustanniejest wytwarzać nieustannie krewtoteż jedynym zadaniem tego światajedynym zadaniem tego świata jestzadaniem tego świata jest wytwarzaćtego świata jest wytwarzać nieustannieświata jest wytwarzać nieustannie krew

Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6. -Biblia
jeśli-kto-przeleje-krew-ludzką-przez-ludzi-być-przelana-krew-jegoksięga-rodzaju-96
Jedynym zadaniem pisarza jest wyrazić... ludzką treść własną. -Tadeusz Żeleński - Boy
jedynym-zadaniem-pisarza-jest-wyrazić-ludzką-treść-własną
Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew. -Simone Weil
za-każdym-razem-gdy-znosimy-ból-możemy-sobie-rzetelnie-powiedzieć-że-to-świat-porządek-świata-wchodzi-nam-w-krew
Z umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie. -Umberto Eco
z umiłowa­nia-po­kuty-i żądzy-oczyszcze­nia-świata-mogą-na­rodzić ę-krew-i zniszczenie
Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew. I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. -Feliks Konarski
czerwone-maki-na-monte-cassino-zamiast-rosy-piły-polską-krew-i-wszystkie-maki-na-monte-cassino-czerwieńsze-będą-bo-z-polskiej-wzrosną-krwi