Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew.


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
francois rabelaisyciezależyodkrwikrewjestsiedzibąduszytoteżjedynymzadaniemtegoświatawytwarzaćnieustanniekrewŻycie zależyzależy odod krwikrew jestjest siedzibąsiedzibą duszytoteż jedynymjedynym zadaniemzadaniem tegotego świataświata jestjest wytwarzaćwytwarzać nieustannienieustannie krewŻycie zależy odzależy od krwikrew jest siedzibąjest siedzibą duszytoteż jedynym zadaniemjedynym zadaniem tegozadaniem tego światatego świata jestświata jest wytwarzaćjest wytwarzać nieustanniewytwarzać nieustannie krewŻycie zależy od krwikrew jest siedzibą duszytoteż jedynym zadaniem tegojedynym zadaniem tego światazadaniem tego świata jesttego świata jest wytwarzaćświata jest wytwarzać nieustanniejest wytwarzać nieustannie krewtoteż jedynym zadaniem tego światajedynym zadaniem tego świata jestzadaniem tego świata jest wytwarzaćtego świata jest wytwarzać nieustannieświata jest wytwarzać nieustannie krew

Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6.Jedynym zadaniem pisarza jest wyrazić... ludzką treść własną.Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia.Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew.Z umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie.Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew. I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.