Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.


Życiowa-gra-polega-nie-tyle-na-tym-żeby-mieć-dobre-karty-ile-żeby-dobrze-rozegrać-marne
h. t. leslieyciowagrapoleganietylenatymżebymiećdobrekartyiledobrzerozegraćmarneŻyciowa gragra polegapolega nienie tyletyle nana tymżeby miećmieć dobredobre kartyile żebyżeby dobrzedobrze rozegraćrozegrać marneŻyciowa gra polegagra polega niepolega nie tylenie tyle natyle na tymżeby mieć dobremieć dobre kartyile żeby dobrzeżeby dobrze rozegraćdobrze rozegrać marneŻyciowa gra polega niegra polega nie tylepolega nie tyle nanie tyle na tymżeby mieć dobre kartyile żeby dobrze rozegraćżeby dobrze rozegrać marneŻyciowa gra polega nie tylegra polega nie tyle napolega nie tyle na tymile żeby dobrze rozegrać marne

Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych.Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.