Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.


Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może
anonimyciowebitwyniezawszewygrywająsilniszybsileczprędzejczypóźniejtymktórywygrywajesttennieustanniemyśliżemożewygraćŻyciowe bitwybitwy nienie zawszezawsze wygrywająwygrywają silnisilni ii szybsilecz prędzejprędzej czyczy późniejpóźniej tymktóry wygrywajest tenktóry nieustannienieustannie myśliże możemoże wygraćŻyciowe bitwy niebitwy nie zawszenie zawsze wygrywajązawsze wygrywają silniwygrywają silni isilni i szybsilecz prędzej czyprędzej czy późniejczy później tymktóry nieustannie myśliże może wygraćŻyciowe bitwy nie zawszebitwy nie zawsze wygrywająnie zawsze wygrywają silnizawsze wygrywają silni iwygrywają silni i szybsilecz prędzej czy późniejprędzej czy później tymŻyciowe bitwy nie zawsze wygrywająbitwy nie zawsze wygrywają silninie zawsze wygrywają silni izawsze wygrywają silni i szybsilecz prędzej czy później tym

Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy.