Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.


Życzenie-zmęczonej-ludzkoś-wieczny-odpoczynek-pewnego-dnia-ę-dość-przestaje-ę-czekać-na-cokolwiek-na-kogokolwiek-najpierw-ę-dość
anna kowalskayczeniezmęczonejludzkościwiecznyodpoczynekpewnegodniasiędośćprzestajeczekaćnacokolwiekkogokolwieknajpierwdośćinnychpotemsiebieŻyczenie zmęczonejzmęczonej ludzkościwieczny odpoczynekpewnego dniadnia masię dośćprzestaje sięsię czekaćczekać nana cokolwiekna kogokolwieknajpierw masię dośćdość innychpotem masię dośćdość siebieŻyczenie zmęczonej ludzkościpewnego dnia madnia ma sięma się dośćprzestaje się czekaćsię czekać naczekać na cokolwieknajpierw ma sięma się dośćsię dość innycha potem mapotem ma sięma się dośćsię dość siebie

Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Chcesz mieć ra­dość wie­czną, złącz się z Tym, który jest wieczny.Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać.Nie ma łez dość gorzkich na opłakanie rozłąki. I nie ma źrenic dość wielkich na zamknięcie żalu o zdradę.Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.