Żyjąc resztka­mi nadziei, że is­tniałeś nap­rawdę, po­woli uświada­miam so­bie - jes­teś tyl­ko wspomnieniem.


Żyjąc-resztka­mi-nadziei-że is­tniałeś-nap­rawdę-po­woli-uświada­miam-so­bie- jes­teś-tyl­ko-wspomnieniem
mistrzynipiórayjącresztka­minadzieiże is­tniałeśnap­rawdępo­woliuświada­miamso­bie jes­teśtyl­kowspomnieniemŻyjąc resztka­miresztka­mi nadzieiże is­tniałeś nap­rawdępo­woli uświada­miamuświada­miam so­bie jes­teś tyl­kotyl­ko wspomnieniemŻyjąc resztka­mi nadzieipo­woli uświada­miam so­bie jes­teś tyl­ko wspomnieniem

jes­teś na ty­le od­se­paro­wany, na ile uświada­miasz so­bie włas­ne wszechwspółistnienie  -danioł
jes­teś-na ty­-od­se­paro­wany-na ile-uświada­miasz-so­bie-włas­ne-wszechwspółistnienie 
te­raz już wiem, że jes­teś tym, które­go mi NAP­RAWDĘ potrzeba.. -szaralalka
te­raz-już-wiem-że jes­teś-tym-które­go-mi nap­rawdĘ-potrzeba
Mówisz mi że głup­cem jestem Ależ ja się z tym zgadzam nap­rawdę A te­raz tak szczerze mi po­wiedz Kim ty jes­teś ??  -samothnick
mówisz-mi że głup­cem-jestem-ależ-ja ę-z tym-zgadzam-nap­rawdę-a-te­raz-tak-szczerze-mi po­wiedz-kim-ty jes­teś- 
Cier­piał. Nap­rawdę wie­rzył, że go nikt nie kocha, a ta­ka świado­mość nieza­leżnie od te­go, kim jes­teś, boli. -Harlan Coben
cier­piał-nap­rawdę wie­rzył-że go nikt-nie kocha-a ­ka-świado­mość-nieza­żnie-od te­go-kim-jes­teś-boli