Żyję w trzech szczęśli­wych związkach... Nieważne, że żaden z nich nie is­tnieje. Nieważne, że nikt o nich nie wie. Nic nie jest ważne, bo teore­tycznie jes­tem królową życia.


Żyję-w trzech-szczęśli­wych-związkach-nieważne że żaden-z nich-nie is­tnieje-nieważne że nikt-o nich-nie wie
mistrzynipiórayjęw trzechszczęśli­wychzwiązkachnieważne że żadenz nichnie is­tniejenieważne że nikto nichnie wienic nie jest ważnebo teore­tyczniejes­temkrólowążyciaŻyję w trzechw trzech szczęśli­wychszczęśli­wych związkachz nich nie is­tniejeo nich nie wiebo teore­tycznie jes­temjes­tem królowąkrólową życiaŻyję w trzech szczęśli­wychw trzech szczęśli­wych związkachbo teore­tycznie jes­tem królowąjes­tem królową życia

Śmierć? Nieważne! Żyć? Nieważne! Ważne - zwyciężyć!Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu.Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.I nieważne jak źle jest...człowieku nie trać nadziei ! Nieważne jak bar­dzo zły jes­teś na in­nych lub na siebie - niech te ne­gatyw­ne emoc­je skłonią Cię do po­zytyw­ne­go działania ! Tyl­ko się nie pod­da­waj, człowieku..nie pod­da­waj się.. jeszcze nie dziś..Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada Nieważne kiedy, nieważne gdzie, Ja kocham Ciebie, a Ty mnie.