Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią.


Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
stephen coveyyjkierującsięswojąwyobraźniąniehistoriąŻyj kierująckierując sięsię swojąswoją wyobraźniąnie swojąswoją historiąŻyj kierując siękierując się swojąsię swoją wyobraźniąnie swoją historiąŻyj kierując się swojąkierując się swoją wyobraźniąŻyj kierując się swoją wyobraźnią

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę.To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność! Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami.