Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz.


Żyj-nieco-skromniej-ż-możesz-miej-więcej-ż-pokazujesz
anonimyjniecoskromniejniżmożeszmiejwięcejpokazujeszŻyj nieconieco skromniejskromniej niżniż możeszmiej więcejwięcej niżniż pokazujeszŻyj nieco skromniejnieco skromniej niżskromniej niż możeszmiej więcej niżwięcej niż pokazujeszŻyj nieco skromniej niżnieco skromniej niż możeszmiej więcej niż pokazujeszŻyj nieco skromniej niż możesz

Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jed­no miej­sce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nig­dy po­wie­dzieć, że to tyl­ko two­je miejsce.Nie ma ani jednej kobiety, która nie wolałaby być potraktowana nieco szorstko niż z przesadnym taktem. Niezaradność mężczyzn ratuje więcej serc niż cnota.Nie ma ani jed­nej ko­biety, która nie wo­lałaby być pot­rakto­wana nieco szor­stko niż z prze­sad­nym tak­tem. Nieza­rad­ność mężczyzn ra­tuje więcej serc niż cnota.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.Dom rodzin­ny jest zwyk­le miej­scem, gdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągu dnia ura­zy. Jest miej­scem oczyszcze­nia, w którym można poz­wo­lić so­bie na więcej niż po­za domem.