Żyje­my by mieć Pra­cuje­my by kupić Umiera­my wciąż 


Żyje­my-by mieć-pra­cuje­my-by kupić-umiera­my-wciąż 
chemik -ayje­myby miećpra­cuje­myby kupićumiera­mywciąż Żyje­my by miećby mieć pra­cuje­mypra­cuje­my by kupićby kupić umiera­myumiera­my wciąż Żyje­my by mieć pra­cuje­myby mieć pra­cuje­my by kupićpra­cuje­my by kupić umiera­myby kupić umiera­my wciąż Żyje­my by mieć pra­cuje­my by kupićby mieć pra­cuje­my by kupić umiera­mypra­cuje­my by kupić umiera­my wciąż Żyje­my by mieć pra­cuje­my by kupić umiera­myby mieć pra­cuje­my by kupić umiera­my wciąż 

Pra­ca w młodości owo­cuje na starość.Kil­ka ty­sięcy Polaków, pra­cowało na je­go emeryturę. Za­bijał ich włas­noręcznie! Żyd, który na­lewał z pustego. Pa­mięć to wciąż antysemityzm! Mój kum­pel pra­cuje w ki­nie ja­ko Pro­ject Manager Kiedy zwy­cięzca jest zuchwały, pra­cuje na swoją zgubę.Tyl­ko człowiek, który pra­cuje może cie­szyć się z wypoczynku.Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać.