Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy.


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
inmateyje­myw świeciew którym od każde­gowy­maga sięopi­niialenie wiedzyŻyje­my w świeciew którym od każde­go wy­maga sięwy­maga się opi­niiale nie wiedzyw którym od każde­go wy­maga się opi­nii

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. -Charles de Gaulle
pod­stawą-naszej-cy­wili­zac­ji-jest wol­ność-każde­go-do myśli-wie­rzeń-opi­nii-pra­cy-rozrywki
Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia. -Warren Buffett
głos-opi­nii-pub­licznej-nie jest sub­sty­tutem-myślenia
Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać. -Richard Feynman
aby-techno­logia-była-uda­na-rzeczy­wis­tość-mu­-mieć-pier­wszeństwo-nad-kształto­waniem-opi­nii-pub­licznej-gdyż-na­tury-nie da ę
Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje. -starry night
być-od­po­wie­dzial­nym-znaczy-mieć-od­wagę-w wy­rażaniu-swoich-opi­nii-i znać-ich-konsekwencje
Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwe, ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia. -Gertruda Stein
z-pozoru-każde-życie-wydaje-ę-nieszczęśliwe-ale-w-rzeczywistoś-żyje-ę-ludziom-raczej-pogodnie-i-to-niezależnie-od-tego-co-im-ę-przytrafia
Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwym ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia. -Gertruda Stein
z-pozoru-każde-życie-wydaje-ę-nieszczęśliwym-ale-w-rzeczywistoś-żyje-ę-ludziom-raczej-pogodnie-i-to-niezależnie-od-tego-co-im-ę-przytrafia