Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy.


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
inmateyje­myw świeciew którym od każde­gowy­maga sięopi­niialenie wiedzyŻyje­my w świeciew którym od każde­go wy­maga sięwy­maga się opi­niiale nie wiedzyw którym od każde­go wy­maga się opi­nii

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki.Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia.Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać.Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje.Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwe, ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia.Z pozoru każde życie wydaje się nieszczęśliwym ale w rzeczywistości żyje się ludziom raczej pogodnie i to niezależnie od tego co im się przytrafia.