Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie 


Żyje­my-w cza­sach-­kich-gdzie-ludzie-oce­niają-twoją-oso­bowość-po iloś-zna­jomych-na fa­cebooku-za­sada-jest pros­-im wiecej
ciarkayje­myw cza­sachta­kichgdzieludzieoce­niajątwojąoso­bowośćpo ilościzna­jomychna fa­cebookuza­sadajest pros­taim wiecejma oso­bazna­jomychgłupichpostówi skan­dalówtymbar­dziejchcąz tą osobąut­rzy­mywaćkon­taktcza­samipop­rostuprzechadząsa­mychsiebiew głupocie Żyje­my w cza­sachw cza­sach ta­kichta­kich gdziegdzie ludzieludzie oce­niająoce­niają twojątwoją oso­bowośćoso­bowość po ilościpo ilości zna­jomychzna­jomych na fa­cebookuna fa­cebooku za­sadaza­sada jest pros­tajest pros­ta im wiecejim wiecej ma oso­bapostów i skan­dalówi skan­dalów tymtym bar­dziejbar­dziej ludzieludzie chcąchcą z tą osobąz tą osobą ut­rzy­mywaćut­rzy­mywać kon­taktkon­takt cza­samicza­sami ludzieludzie pop­rostupop­rostu przechadząprzechadzą sa­mychsa­mych siebiesiebie w głupocie Żyje­my w cza­sach ta­kichw cza­sach ta­kich gdzieta­kich gdzie ludziegdzie ludzie oce­niająludzie oce­niają twojąoce­niają twoją oso­bowośćtwoją oso­bowość po ilościoso­bowość po ilości zna­jomychpo ilości zna­jomych na fa­cebookuzna­jomych na fa­cebooku za­sadana fa­cebooku za­sada jest pros­taza­sada jest pros­ta im wiecejjest pros­ta im wiecej ma oso­bapostów i skan­dalów tymi skan­dalów tym bar­dziejtym bar­dziej ludziebar­dziej ludzie chcąludzie chcą z tą osobąchcą z tą osobą ut­rzy­mywaćz tą osobą ut­rzy­mywać kon­taktut­rzy­mywać kon­takt cza­samikon­takt cza­sami ludziecza­sami ludzie pop­rostuludzie pop­rostu przechadząpop­rostu przechadzą sa­mychprzechadzą sa­mych siebiesa­mych siebie w głupocie 

prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711
prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich
`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń. -bluecaffe
`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej. -Wiesław Brudziński
Żyje­my-w wiel­kich-cza­sach-lecz-cza­su-co­raz-mniej
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud
zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą