Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja.


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
zygmunt freudyje­myw stałychprzeb­ra­niachmas­kachświeciesym­bo­lizaw­sze słowoi czynznaczącoświęcejniżnaszaświado­maintencjaŻyje­my w stałychw stałych przeb­ra­niachświecie sym­bo­lizaw­sze słowo i czyni czyn znacząznaczą coścoś więcejwięcej niżniż naszanasza świado­maświado­ma intencjaŻyje­my w stałych przeb­ra­niachzaw­sze słowo i czyn znacząi czyn znaczą cośznaczą coś więcejcoś więcej niżwięcej niż naszaniż nasza świado­manasza świado­ma intencjazaw­sze słowo i czyn znaczą cośi czyn znaczą coś więcejznaczą coś więcej niżcoś więcej niż naszawięcej niż nasza świado­maniż nasza świado­ma intencjazaw­sze słowo i czyn znaczą coś więceji czyn znaczą coś więcej niżznaczą coś więcej niż naszacoś więcej niż nasza świado­mawięcej niż nasza świado­ma intencja

A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? Nie zaw­sze słowo '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ? W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują.zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz