Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara 
koneser50plusyra­fajest głup­szaod psacho­ciażpat­rzyna niegoz górylesławnowara Żyra­fa jest głup­szajest głup­sza od psacho­ciaż pat­rzypat­rzy na niegolesław nowara Żyra­fa jest głup­sza od psacho­ciaż pat­rzy na niego

w is­tnienie-piekła-wierzą-tyl­ko-którzy-wierzą-że-do niego-nie pójdą-w niebo-wierzą-wszyscy-lesław-nowara 
le­piej-już-być-ni­kim-ż-ze­rem-lesław-nowara 
Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul
z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość