tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...  


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
natuuśtużpo odejściuwspom­nieniadająci w twarzbólsamotności tuż po odejściupo odejściu wspom­nieniawspom­nienia dajądają ci w twarzci w twarz bólból samotnościsamotności  tuż po odejściu wspom­nieniapo odejściu wspom­nienia dająwspom­nienia dają ci w twarzdają ci w twarz bólci w twarz ból samotnościból samotności  tuż po odejściu wspom­nienia dająpo odejściu wspom­nienia dają ci w twarzwspom­nienia dają ci w twarz bóldają ci w twarz ból samotnościci w twarz ból samotności  tuż po odejściu wspom­nienia dają ci w twarzpo odejściu wspom­nienia dają ci w twarz bólwspom­nienia dają ci w twarz ból samotnościdają ci w twarz ból samotności  

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich.Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................  Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli.Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku.