żad­na ilość kwiatów nie zastąpi stra­cone­go wianka 


żad­na-ilość-kwiatów-nie-zastąpi-stra­cone­go-wianka 
vonażad­nailośćkwiatówniezastąpistra­cone­gowianka żad­na ilośćilość kwiatówkwiatów nienie zastąpizastąpi stra­cone­gostra­cone­go wianka żad­na ilość kwiatówilość kwiatów niekwiatów nie zastąpinie zastąpi stra­cone­gozastąpi stra­cone­go wianka żad­na ilość kwiatów nieilość kwiatów nie zastąpikwiatów nie zastąpi stra­cone­gonie zastąpi stra­cone­go wianka żad­na ilość kwiatów nie zastąpiilość kwiatów nie zastąpi stra­cone­gokwiatów nie zastąpi stra­cone­go wianka 

Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Pog­rzeb był tym bar­dziej przej­mujący, że kon­dukt sunął w ab­so­lut­nej ciszy. Żad­ne­go szlochu, żad­ne­go krzy­ku, nie licząc na­woływa­nia mew od stro­ny oceanu. Zas­mu­cone fa­le biły o ur­wisko, a słońce, zachodząc, prze­mieniało chmu­ry w krwa­we plamy.Nie żałuj­my te­go co stra­cone, żałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić.Żad­na lek­tu­ra i in­te­ligen­tne ro­zumo­wanie nie zastąpi bez­pośred­niego doświadczenia.Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca.Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnie: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.